Algemene voorwaarden


Door een account aan te maken op go4freelance, ga je akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden van go4freelance:

Intellectuele eigendomsrechten

De door go4freelance verworven gegevens behoren toe aan go4freelance. Als gebruiker van het platform is het verboden om informatie van derden verder te verspreiden of te gebruiken. Als gebruiker ben je verantwoordelijk voor het correct invullen van jouw profiel. Go4freelance behoudt zich het recht om gebruikers uit het platform te verwijden, mocht blijken dat deze zich onwettig of onethisch gedragen. Als gebruiker ben je verantwoordelijk voor elke feitelijke of potentiële economische of juridische rechtszaak tegen go4freelance ten gevolge van het wanbeheer van jouw account.

Verantwoordelijkheden go4freelance

Go4freelance behoudt zich ertoe om:

 • geen valse accounts aan te maken,
 • bij elke vraag van een gebruiker een antwoord ter formuleren,
 • op eenvoudig verzoek alle verzamelde informatie mbt jouw account incl emailadres te verwijden.

Go4freelance kan niet aansprakelijk gesteld worden voor:

 • het gedrag van andere gebruikers,
 • samenwerkingsovereenkomsten of andere contracten die opgesteld worden nav kennismaking tussen twee partijen via het platform,
 • het verlies van informatie op jouw account; het is aan de gebruiker om eventuele back-ups bij te houden van gepubliceerde data.

Gegevensverzameling

Wanneer de gebruiker een account aanmaakt, accepteert de gebruiker ook dat persoonlijke informatie wordt opgeslagen.

Go4freelance gebruikt cookies in zijn besturingssysteem. Deze technische aard zorgt ervoor dat het systeem het e-mailadres van de gebruiker en de toegang tot de site onthoudt. De gebruiker kan deze instelling in de internetbrowser uitschakelen.

Jouw persoonlijke gegevens opgegeven bij registratie op go4freelance zullen enkel gebruikt worden voor:

 • identificatie als een gebruiker op go4freelance,
 • het versturen van nieuwsbrieven, indien dit door de gebruiker werd toegestaan,
 • geografisch locatie bepaling van de gebruiker voor optimalisatie van events en database,
 • door het accepteren van de algemene voorwaarden verklaar je jou akkoord voor het delen van profielinformatie met derden. Derden kunnen jouw profiel en op basis van de relevantie van uw profiel en het gezochte profiel, kan er rechtstreeks contact opgenomen worden.

Elk bedrijf dat de gegevens van go4freelance bekijkt zal met betrekking tot vertrouwelijkheid aan dezelfde regels en wetgeving voldoen als go4freelance.

Go4freelance bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we uw gegevens gebruiken of niet langer dan strikt nodig is om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen. De uiteindelijke bewaarperiode zal dus steeds afhangen van de van toepassing zijnde wetgeving en het respectievelijke doel waarvoor uw gegevens verwerkt worden.

Wijzigingen algemene voorwaarden

Go4freelance behoudt zich het recht zakelijke principes op elk moment te wijzigen. Als er een wijziging wordt aangebracht, worden nieuwe algemene voorwaarden gepubliceerd. 

Verwerking van persoonlijke gegevens

Elke gebruiker van go4freelance is zich ervan bewust zijn dat zijn / haar profiel en activiteiten zichtbaar zijn voor derden.

Wijzigen account

Als gebruiker van go4freelance is het ten allen tijde mogelijk persoonlijke informatie aan te passen via “mijn profiel”. Bij vragen of problemen kan er steeds contact opgenomen worden met go4freelance.  

Voorwaarden voor het uploaden van afbeeldingen en content

Alle beeldmateriaal welke door de gebruiker wordt opgeladen:

 • moet vrij zijn van auteursrechten of ander beperkt,
 • moet duidelijk zijn. Onduidelijke en expliciete foto’s kunnen door go4freelance gevraagd worden te verwijderen,
 • mag geen links en verwijzingen naar derden of andere webpagina’s bevatten,
 • mag geen gewelddadige, bedreigende, niet nuchtere of seksuele elementen bevatten,
 • mag geen wapens, geld of illegale drugs tonen.

Niet-naleving van de bovengenoemde voorwaarden voor het uploaden van afbeeldingen kan leiden tot verwijdering van deze site. Go4freelance is niet aansprakelijk voor het niet naleven van de voorwaarden door een gebruiker.

Vervolgens:

 • de profielfoto wordt zichtbaar gemaakt voor derden die de website bezoeken,
 • go4freelance behoudt zich het recht om een account te verwijderen indien deze een inbreuk vaststelt op de bovenvermelde voorwaarden,
 • elk profiel dat zich voordoet als een andere persoon (een vals profiel) wordt verwijderd, geblokkeerd en gerapporteerd aan de juridische autoriteiten.

Alle informatie op go4freelance is auteursrechtelijk beschermd en mag niet gekopieerd worden.

Je mag geen ander profiel dan je eigen persoonlijke profiel aanmaken. Het is niet toegestaan om e-mailadressen van anderen of valse e-mailadressen te gebruiken.

De wettelijke kennisgeving is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze juridische kennisgeving en niet in der minne kan worden opgelost, wordt beslist op rechtbank te Kortrijk.

Facturatie en annulatie events

 • Go4freelance garandeert het toesturen van jouw factuur, voor deelname aan een betalend event, ten laatste de dag van het event.
 • Elke annulatie door de deelnemer die plaatsvindt binnen de 48u voor aanvang event, is niet terugbetaalbaar wel overdraagbaar.
 • Elke annulatie door de deelnemer die plaatsvindt meer als 48u voor aanvang van het event, zal terugbetaald worden binnen de 5 werkdagen.
 • Elke annulatie door Go4freelance van een betalend event, zal binnen de 5 werkdagen na aankondiging terugbetaald worden, tenzij overeengekomen is deze inschrijving over te dragen naar een nieuw event.

 

Terug naar boven